Zasady funkcjonowania

 
 • Szkoła Podstawowa nr 124 w Warszawie realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa (zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze).
 • Szkoła działa, w szczególności, w oparciu o:
  • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 wraz z późniejszymi zmianami)
  • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)
  • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 wraz z późniejszymi zmianami)
  • Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 wraz z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649)
  Stworzone przez Małgorzata Wysocka, 10.11.2012 19:50
  Zmodyfikowane przez Małgorzata Wysocka, 25.11.2018 13:26